5/2015

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A.

26 sierpnia 2015
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. (Spółka) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w dniu 22 września 2015 r., o godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 31A, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad;
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6) Przedstawienie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za rok obrotowy kończący się 31 marca 2015r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku;
7) Przedstawienie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku;
8) Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 r.;
b) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 r.;
c) podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2015 r., ustalenia daty przyznania dywidendy i jej wypłaty;
9) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu;
10) Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawarte są w załączniku do niniejszego raportu:

Załącznik_do_RB_5.2015_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_22_wrzesnia_2015r.PDF

Załącznik_do_RB_5.2015_Projekty_uchwał_ZWZ_22_wrzesnia_2015r.PDF

Kontakt dla inwestorów