6/2013

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A.

29 sierpnia 2013
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. (Spółka) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w dniu 27 września 2013 r., o godz. 14.30 w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 31A, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za rok obrotowy kończący się 31 marca 2013 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku;
 7. Przedstawienie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku;
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 r.,
  b) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 r.,
  c) podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r., ustalenia daty przyznania dywidendy i jej wypłaty.
 9. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawarte są w załączniku do niniejszego raportu.

Załacznik_do_RB_6_2013_Ogłoszenie_Zarządu_o_zwołaniu_WZA_27-09-2013 (PDF)

Załacznik_do_RB_6_2013_Projekty_uchwał_WZA_27-09-2013 (PDF)

Kontakt dla inwestorów