9/2012

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A.

22 sierpnia 2012
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. (Spółka) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w dniu 27 września 2012 r., o godz. 14.00 w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 31A, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad.

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6) Przedstawienie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku, w tym bilans, rachunku zysków i strat oraz przepływu środków i informacji dodatkowej za rok obrotowy kończący się 31 marca 2012 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku;

7) Przedstawienie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku;

8) Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2012 r.,
b) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2012 r.,
c) podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2012 r., ustalenia daty przyznania dywidendy i jej wypłaty.

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawarte są w załączniku do niniejszego raportu.

Załacznik_do_RB_9/2012_- ogłoszenie_w_sprawie_ZWZ_-_27-9-2012.pdf

Załącznik_do_RB 9/2012_-_projekty_uchwał_ZWZ_- 27-9-2012.pdf

Kontakt dla inwestorów