5/2010

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom SA na dzień 24 sierpnia 2010 roku wraz z projektami uchwał

21 lipca 2010
Betacom

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402 2 § 1 i 2 i w zw. z art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 sierpnia 2010r. na godz. 11.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 31A w Warszawie.

Pełna treść ogłoszenia zawierająca porzadek obrad, a ponadto projekty uchwał oraz zasady ładu korporacyjnego stanowiące załącznik do projektów uchwał – stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki:
Porządek Obrad (PDF)
Projekty uchwał (PDF)
Zasady Ładu Korporacyjnego (PDF)

Kontakt dla inwestorów