13/2010

Opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia Betacom SA z EO Networks SA

22 grudnia 2010
Betacom

Zarząd Betacom SA w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje, sporządzoną zgodnie z wymogami art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych, pisemną opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania planu połączenia Betacom SA jako spółki przejmującej z EO Networks SA jako spółki przejmowanej. Biegły rewident w swojej opinii stwierdził, że plan połączenia został sporządzony poprawnie i rzetelnie.

Plan połączenia wraz z załącznikami został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 10/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów