3/2009

Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu znaczącego pakietu akcji

22 stycznia 2009
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 21 stycznia 2009 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 pkt 1) Ustawy dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) o następującej treści:
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające w imieniu KBC Parasol FIO, KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO, KBC Akcji Małych Spółek SFIO oraz KBC Portfel VIP SFIO informuje, iż na dzień 21 stycznia 2009r. (data zapisów na rachunku papierów wartościowych), w/w fundusze inwestycyjne zarządzane przez KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA posiadają akcje spółki Betacom SA w ilości pozwalającej na wykonywanie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Przyczyną zdarzenia powodującego zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki było zawarcie transakcji sprzedaży akcji Spółki na rynku regulowanym w dniu 15 stycznia 2009r.

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzanych przez KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA posiadały łącznie 116 716 szt. akcji Betacom SA co stanowiło 5,78% kapitału zakładowego Spółki. Przed zmianą udziału, akcje będące w posiadaniu w/w funduszy zarządzanych przez KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA pozwalały na wykonywanie łącznie 116 716 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki co stanowiło 5,78% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej Spółki

Na dzień 21 stycznia 2009r. (data zapisów na rachunku papierów wartościowych) fundusze inwestycyjne zarządzane przez KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA posiadają łącznie 98 844 szt. akcji Betacom S.A., co stanowi 4,89% kapitału zakładowego Spółki. Jednocześnie informuję, iż na dzień 21 stycznia akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA pozwalają na wykonywanie łącznie 98 844 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 4,89% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej Spółki

Kontakt dla inwestorów