6/2010

Podpisanie aneksu do umowy określającej warunki połączenia spółek EO NETWORKS S.A. z siedzibą w Warszawie oraz BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie

24 sierpnia 2010
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 24 sierpnia 2010 roku został podpisany aneks do umowy pomiędzy BETACOM S.A. a EO NETWORKS S.A. o której Spółka pisała w raporcie bieżącym nr 4/2010 z 15 lutego 2010r.

Przedmiotem Aneksu, jest zaktualizowanie zasad i terminów przeprowadzenia procesu połączenia, w szczególności zasady ustalenia parytetu wymiany akcji.

Strony niniejszym postanawiają, iż mimo częściowej dezaktualizacji Umowy, w tym zwłaszcza w zakresie terminów realizacji procesu Połączenia i Emisji, Umowa obowiązuje nadal, a Strony współpracować będą w celu dokonania Połączenia i Emisji oraz realizacji pozostałych założeń Umowy, na zasadach określonych w Umowie oraz niniejszym Aneksie.

Zarządy Betacom S.A. i EO Networks S.A. zamierzają doprowadzić do połączenia Spółek w terminie do 1 kwietnia 2011r.

Wskazany w Umowie parytet, Strony postanawiają ustalić na stałym poziomie wynoszącym 1.980.000 akcji Betacom S.A. w zamian za dotychczasowe akcje akcjonariuszy spółki EO Networks S.A. w liczbie 1.944.445 i tym samym umowa przestała mieć charakter warunkowy.

W związku z powyższym po połączeniu kapitał zakładowy Betacom S.A. będzie się składał z 4.000.000 akcji.

Ponadto strony ustaliły, że Zarząd BETACOM S.A. zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie dodatkowej emisji 133.380 akcji BETACOM S.A. o charakterze motywacyjnym. Cena emisyjna ma wynieść 4,00 zł za jedną akcję. W związku ze zmianą parytetu, a tym samym zmianą struktury akcjonariatu Betacom po połączeniu oraz zmianą terminów realizacji części postanowień Umowy, Strony postanawiają, iż ostateczny termin wprowadzenia programu Umowy, będzie przedmiotem odrębnych uzgodnień.

W pozostałym zakresie postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

Kontakt dla inwestorów