12/2010

Podpisanie umowy znaczącej

28 października 2010
Betacom

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 28 października 2010 podpisał umowę z Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest sprzedaż i dostawa sprzętu i oprogramowania oraz usługi wdrożeniowe i dokumentacja projektowa i wdrożeniowa.

Z tytułu umowy Emitent otrzyma wynagrodzenia w wysokości 11.143.998,00 zł netto.

W przypadku opóźnień w dotrzymaniu przez Emitenta terminów określonych w harmonogramie realizacji umowy, kupujący będzie miał prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia. Przy czym kary umowne nie przekroczą 25% wartości wynagrodzenia.
W przypadku rozwiązania przez kupującego umowy z powodu niewywiązania się prze Emitenta z dostaw sprzętu i oprogramowania do dnia 31.12.2010 roku, kupujący będzie miał prawo żądania kary umownej w wysokości 25% wartości wynagrodzenia.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10% przychodów ze sprzedaży Spółki

Kontakt dla inwestorów