14/2004

Polityka w zakresie zaliczek i pożyczek

19 lutego 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że wartość niespłaconych zaliczek udzielonych przez Spółkę Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej na dzień 19 lutego 2004 roku wynosi 144.115,79 zł. Członkowie Zarządu zobowiązali się do spłaty w całości niespłaconych zaliczek do dnia 31 marca 2004 roku.

Zaliczki w Spółce są udzielane na następujące cele: finansowanie transakcji handlowych (szczególnie z mniejszymi kontrahentami, zakupy w sieciach handlowych), wypłaty na poczet wynagrodzeń i premii, finansowanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych, zakup paliwa do samochodów służbowych, przeglądy i naprawy samochodów służbowych, koszty reprezentacyjne, oraz koszty opłat sądowych, skarbowych, notarialnych itp.

W dniu 27 stycznia 2004 roku Zarząd podjął uchwałę ograniczającą maksymalną wartość udzielonych zaliczek na jedną osobę do kwoty 15.000 zł. Jednocześnie Członkowie Zarządu oraz pracownicy zostali zobowiązani do rozliczenia pobranych zaliczek w nieprzekraczalnym terminie miesiąca od ich pobrania.

Podstawa prawna: Uchwała Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 1/1019/2004 z dnia 18 lutego 2004 roku

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów