27/2017

Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej oraz Członka Zarządu Betacom SA

28 lipca 2017
Betacom

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 27 lipca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki, w związku ze złożoną rezygnacją przez Panią Magdę Pleskacz z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, podjęła uchwałę nr 6/2017 w sprawie kooptacji Pana Dariusza Bożeńskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Ponadto Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 27 lipca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 7/2017 w sprawie powołania Magdy Pleskacz na Członka Zarządu Betacom SA. Pani Magda Pleskacz była dotychczas Członkiem Rady Nadzorczej oddelegowanym do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu na okres trzech miesięcy od dnia powołania, tj. od dnia 28 kwietnia 2017 roku do dnia 28 lipca 2017 roku (RB nr 12/2017). Życiorys nowo powołanego Członka Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów