18/2007

Powołanie osoby nadzorującej

26 września 2007
Betacom

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd BETACOM S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 25 września 2007 roku decyzję o powołanie Pana Donalda Chodak w skład Rady Nadzorczej.

Pan Donald Chodak studiował na wydziale planowania i zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Przebieg kariery zawodowej Pana Donalda Chodak:
2007 DŁUGIE ROZMOWY S.A. w Warszawie, Przewodniczący Rady Nadzorczej
2006 ENTRADA Grupa Konsultingowa sp. z o.o. we Wrocławiu, Przewodniczący Rady Nadzorczej
2002 – niezależny doradca i inwestor prywatny – działalność doradcza i ekspercka w dziedzinie strategii, zarządzania i finansów: (1) ENTRADA Grupa Konsultingowa sp. z o.o. we Wrocławiu – partner (2006/2007), (2) Detecon & Diebold Consultants z siedzibą w Bonn – Detecon International GmbH – doradca (2003-2006), oraz prywatna działalność inwestycyjna: prywatne inwestycje
2005-2006 – Secus Asset Management S.A. w Katowicach, Członek Rad Nadzorczych
2001 Centertel sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej
2001- TP Internet sp. z o.o. , Członek Rady Nadzorczej
1999 – Bank Zachodni S.A., Członek Rady Nadzorczej
1998 -1999 LWWG “Polmos” Zielona Góra, Przewodniczący Rady Nadzorczej
1997 – 2002 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. Członek Zarządu ds. Finansów
1993 – 1997 MCGWAY – MANAGEMENT CONSULTING GROUP SP. Z O.O., Prezes Zarządu
1992 – 1995 PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZÓW TOWAROWYCH PKS NR 2 W POZNANIU (własność Skarbu Państwa, nadzór właścicielski Wojewody Poznańskiego) – Zarządca Komisaryczny
1993 – 1995 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TAKSÓWKOWE W POZNANIU (przedsiębiorstwo komunalne, nadzór właścicielski Prezydenta Miasta Poznania) – Likwidator
1990 – 1993 EUREKA CONSULTING SP. Z O.O – Konsultant
1990 – 1990 INSTYTUT ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA PRZY URZĘDZIE RADY MINISTRÓW, PRACOWNIA GIER KIEROWNICZYCH – Pracownik naukowo-dydaktyczny
1983 – 1993 AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, INSTYTUT ZARZĄDZANIA, KATEDRA TEORII ORGANIZACJI Pracownik naukowo-dydaktyczny

W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Donald Chodak nie pełnił funkcji członka organów administrujących, zarządzających lub nadzorczych, oprócz wyżej wymienionych.

Pan Donald Chodak:
1.Nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przesz osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z.U.06.216.1584 tekst jednolity);
2.nie prowadzi działalności która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności BETACOM S.A.;
3.nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej;
4.nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
5.ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz z art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek Handlowych.

Kontakt dla inwestorów