31/2004

Prognozy wyników

11 maja 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w roku obrotowym od 1 kwietnia 2004 roku do 31 marca 2005 roku Spółka planuje osiągnięcie następujących wyników finansowych:
(w tys. zł) 1.04.2004 do 31.03.2005
Przychody ze sprzedaży 82 000
Zysk netto 3 400

Przychody ze sprzedaży wzrosną w stosunku do roku ubiegłego wzrosną o około 35%, a zysk netto wzrośnie o około 42%. Większy wzrost zysku zostanie osiągnięty dzięki wzrostowi sprzedaży usług i wytworzonego własnego oprogramowania. W prognozie nie są uwzględnione efekty planowanych inwestycji kapitałowych w inne podmioty.

Podstawą sporządzenia powyższej prognozy było oszacowanie przychodów z kontraktów podpisanych w latach wcześniejszych oraz na podstawie przewidywań pozyskania nowych umów. Prognoza wyników finansowych nie podlegała ocenie biegłego co do kompletności i rzetelności przyjętych przez Spółkę podstaw i istotnych założeń prognozy, ani badaniu, przez podmiot uprawniony do badania, w zakresie właściwego zestawienia prognoz na podstawie przedstawionych przez Spółkę podstaw i założeń oraz co do zgodności zastosowanych do sporządzenia prognozy wyników finansowych zasad (polityki) rachunkowości z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez Spółkę.

Podstawa prawna: § 40 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów