10/2004

Przydział Akcji serii F Betacom S.A.

17 lutego 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 16 lutego 2004 roku dokonał przydziału akcji serii F Spółki.

Subskrypcja akcji serii F została otwarta i zamknięta 13 lutego 2004 roku.
Zapisy w przyjmowane były w dniu 13 lutego 2004 roku.

W publicznej subskrypcji Spółka zaoferowała 100.000 akcji serii F.

Do złożenia zapisów w publicznej subskrypcji akcji serii F uprawnione były osoby wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia nr 12 z dnia 18 sierpnia 2003 roku. W ramach publicznej subskrypcji złożono 5 zapisów na łączną liczbę 100.000 akcji serii F. 100.000 akcji serii F przydzielono 5 osobom zgodnie ze złożonymi zapisami. .

Akcje serii F Betacom S.A. obejmowane były po cenie emisyjnej równej 5,00 złotych za jedną akcję.

Betacom S.A. nie zawarł umów o subemisję usługową bądź inwestycyjną akcji serii F.

Łączna wartość przeprowadzonej emisji akcji serii F wyniosła 500.000,00 złotych.

Do kosztów emisji zaliczone zostaną:
Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 0,00
Koszty promocji planowanej oferty 0,00
Koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00
Inne koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 10.300,00
Razem 10.300,00

Zgodnie z art.36 pkt. 2b Ustawy o Rachunkowości koszty zgromadzenia kapitału poprzez emisję akcji serii F zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji serii F.

Średni koszt przypadający na jedną akcję serii F wyniósł 0,10 zł.

Podstawa prawna: § 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów