11/2004

Przydział Akcji serii G Betacom S.A.

17 lutego 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 17 lutego 2004 roku dokonał przydziału akcji serii G Spółki.

Subskrypcja akcji serii G została otwarta i zamknięta 17 lutego 2004 roku.
Zapisy przyjmowane były w dniu 17 lutego 2004 roku.

W publicznej subskrypcji Spółka zaoferowała 70.000 akcji serii G.

Do złożenia zapisów w publicznej subskrypcji akcji serii G uprawniony był subemitent usługowy, który dokona ich zbycia osobom uprawnionym, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 15 z dnia 18 sierpnia 2003 roku. W ramach publicznej subskrypcji subemitent złożył 1 zapis na łączną liczbę 70.000 akcji serii G. Zarząd Betacom S.A. dokonał przydziału 70.000 akcji serii G subemitentowi zgodnie ze złożonym zapisem.

Akcje serii G Betacom S.A. obejmowane były po cenie emisyjnej równej 5,00 złotych za jedną akcję.

Betacom S.A. zawarł umowę o subemisję usługową akcji serii G z Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8. W ramach umowy subemitent objął 70.000 akcji po cenie emisyjnej 5,00 zł za jedną akcję. Faktyczny koszt nabycia jednej akcji wyniósł 4,96 zł.

Łączna wartość przeprowadzonej emisji akcji serii G wyniosła 350.000,00 złotych.

Do kosztów emisji zaliczone zostaną:
Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 5.000,00
Koszty promocji planowanej oferty 0,00
Koszty wynagrodzenia subemitentów 3.000,00
Inne koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 7.210,00
Razem 15.210,00

Zgodnie z art.36 pkt. 2b Ustawy o Rachunkowości koszty zgromadzenia kapitału poprzez emisję akcji serii G zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji serii G.

Średni koszt przypadający na jedną akcję serii G wyniósł 0,22 zł.

Podstawa prawna: § 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów