16/2004

Rejestracja akcji serii A,B,C i D Betacom S.A. w KDPW

20 lutego 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje , że zgodnie z Uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 64/04 z dnia 19 lutego 2004 roku , Spółce nadany został statut uczestnika KDPW w trybie Emitent oraz do depozytu przyjęto :

* 555.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00zł każda,
* 145.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00zł każda,
* 280.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00zł każda,
* 420.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00zł każda .

W związku z powyższym w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. zarejestrowanych jest 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A. oznaczonych kodem PLBTCOM00016.

Podstawa prawna § 43 pkt.1) Rozp.RM z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów