24/2004

Rejestracja akcji serii G Betacom S.A. w KDPW

23 marca 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 123/04 z dnia 23 marca 2004 roku do depozytu przyjęto 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 każda i nadany im został kod: PLBTCOM00032.

Podstawa prawna: § 43 pkt. 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt do inwestorów