17/2004

Rejestracja PDA Betacom S.A. w KDPW

27 lutego 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 80/04 z dnia 26 lutego 2004 roku do depozytu przyjęto 450.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda i nadano im kod PLBTCOM00024.

Podstawa prawna: § 43 pkt. 1) Rozp.RM z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów