24/2008

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego BI Insight S.A. z siedzibą w Warszawie

12 grudnia 2008
Betacom

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd BETACOM S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną 12 grudnia 2008r., że w dniu 10 grudnia 2008r. sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki BI Insight S.A. z siedzibą w Warszawie.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kapitał zakładowy BI Insight S.A. wynosi 700 tys. zł i dzieli się na 700 tys. akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł każda. Ogólna liczba głosów wynosi 700 tys.

Betacom S.A. posiada łącznie 245 tys. akcji BI Insight S.A., które stanowią 35% w kapitale zakładowym oraz uprawniają do wykonywania 35% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki.

Kontakt dla inwestorów