19/2004

Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, F oraz G

5 marca 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 04 marca 2004 roku zostało zarejestrowane przez sąd podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E, F oraz G.

W związku z powyższym kapitał zakładowy Betacom S.A. wynosi 2.020.000,00 zł i składa się z :

* 555.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
* 145.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
* 280.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
* 420.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
* 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
* 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oraz
* 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 2.020.000.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 12) Rozp. RM z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów