9/2014

Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

18 czerwca 2014
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2014 roku podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Betacom S.A. wypłaty dywidendy za rok obrachunkowy zakończony 31 marca 2014 roku w wysokości 2.020 tys. zł, tj. 1,00 zł na jedną akcję oraz o przeznaczeniu pozostałej części zysku w kwocie 370 tys. zł na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Uchwała Zarządu Spółki zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok obrachunkowy zakończony 31 marca 2014 roku podejmie Walne Zgromadzenie Betacom S.A

Kontakt dla inwestorów