7/2012

Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

19 czerwca 2012
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2012 roku podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Betacom S.A. wypłatę dywidendy za rok obrachunkowy zakończony 31 marca 2012 roku w wysokości 1.212 tys. zł, tj. 0,60 zł na jedną akcję oraz o przeznaczeniu pozostałej części zysku w kwocie 413 tys. zł na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Uchwała Zarządu Spółki zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok obrachunkowy zakończony 31 marca 2012 roku podejmie Walne Zgromadzenie Betacom S.A.

Kontakt dla inwestorów