14/2010

Rozwiązanie umowy połączeniowej spółek EO NETWORKS S.A. oraz BETACOM S.A. zawartej 15 lutego 2010r. wraz z aneksem nr 1 do umowy z dnia 24 sierpnia 2010r.

5 stycznia 2011
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 5 stycznia 2011 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy BETACOM S.A. a EO NETWORKS S.A. na mocy którego strony zgodnie postanawiają o rozwiązaniu umowy określającej warunki połączenia spółek EO NETWORKS S.A. z siedzibą w Warszawie oraz BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie zawartej 15 lutego 2010r. wraz z aneksem nr 1 do umowy z dnia 24 sierpnia 2010r. ze skutkiem natychmiastowym.

Kontakt dla inwestorów