45/2004

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01-04-2003 do 31-03-2004

26 sierpnia 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje w uzupełnieniu do Raportu rocznego SA-R 2004, Sprawozdanie Rady Nadzorczej w następującym brzmieniu :

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2004 roku

Do:
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BETACOM S.A.

S P R A W O Z D A N I E

Rady Nadzorczej BETACOM S.A. w Warszawie z działalności
za okres od 1 kwietnia 2003 roku do 31 marca 2004 roku.

W okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza Spółki – zgodnie z wymogami prawa oraz Statutu Betacom S.A. sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki.

1. Skład Rady Nadzorczej:
W trakcie okresu sprawozdawczego Rada Nadzorcza działała w składzie:
1) Andrzej Wysocki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Członkowie Rady Nadzorczej:
2) Adam Kostrzewa
3) Andrzej Woźniakowski
4) Zbigniew Woźniakowski
5) Halina Chmarra

2. Działalność Rady Nadzorczej w 2003 roku.
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła dziewięć uchwał w tym dwie uchwały związane z badaniem i oceną wyników finansowych Spółki oraz z działalności Zarządu. W okresie od 1 kwietnia 2003 roku do 31 marca 2004 roku Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń. Rada Nadzorcza służyła Zarządowi głosem doradczym i konsultacyjnym w podejmowaniu istotnych dla Spółki decyzji. Wszystkie protokoły z posiedzeń oraz uchwały są do wglądu w Biurze Zarządu Spółki.

3. Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki.
W okresie sprawozdawczym współpraca między Radą Nadzorczą i Zarządem Spółki układała się dobrze m.in. dzięki stałemu kontaktowi członków Rady z Zarządem. Owocowało to stosunkowo rzadkim podejmowaniem przez Radę Nadzorczą uchwał wskazujących kierunek i zakres działania Zarządu, gdyż bezpośrednie konsultacje odbywały się na bieżąco.

4. Ocena sprawozdania finansowego Spółki Betacom S.A. sporządzonego na dzień 31.03.2004r.

Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 marca 2004 roku składającego się z :
– z wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
– bilansu sporządzonego na dzień 31 marca 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 38.352.590,06 PLN,
– rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 kwietnia 2003 roku do dnia 31 marca 2004 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1.584.798,01 PLN,
– zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 14.035.601,90 PLN,
– rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 kwietnia 2003 roku do dnia 31 marca 2004 roku o kwotę 8.072.885,15 PLN,
– dodatkowej informacji i objaśnień

W związku z zastrzeżeniem wniesionym przez biegłego rewidenta w sprawozdaniu finansowym, dotyczącym składników rzeczowych aktywów trwałych stanowiących inwestycje w obcym obiekcie w wysokości 261 tys. zł, obejmujące nieumorzoną część nakładów poniesionych na adaptację lokali użytkowanych przez Spółkę w latach ubiegłych, którą to nieumorzoną wartość inwestycji Spółka nie obciążyła wyniku finansowego roku badanego, Rada Nadzorcza stwierdza, że ww. kwota została odpisana w I kwartale roku obrotowego od 01.04.2004r.- 31.03.2005r. i podana do wiadomości w raporcie okresowym za pierwszy kwartał bieżącego roku obrotowego.
Poza w/w zastrzeżeniem sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności i wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2003r. do 31.03.2004r.

Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Betacom S.A. za rok obrotowy od 01.04.2003r. do 31.03.2004r.

5. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Betacom S.A. za okres od 01.04.2003 do 31.04.2004.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i stwierdza, iż zostało ono sporządzone rzetelnie i kompletnie. Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania z działalności Zarządu w okresie od 01.04.2003r. do 31.03.2004r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu Spółki w 2003 roku i wnioskuje o udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2003 roku.

6. Opinia Rady Nadzorczej co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.04.2003r. – 31.03.2004r.

Rada Nadzorcza Spółki, uwzględniając opinię i raport biegłego rewidenta pozytywnie opiniuje przedłożony wniosek Zarządu Spółki o przeznaczeniu całego zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.04.2003r. do 31.03.2004r. w wysokości 1.584.798,01 PLN (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych jeden groszy) powstałego z działalności Spółki w roku obrotowym na kapitał zapasowy.

7. Wnioski końcowe

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca ze wszystkimi organami Spółki, a zwłaszcza Zarządem przebiegała prawidłowo. Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się z udziałem Zarządu Spółki. Wszelkie materiały przygotowywane przez Zarząd Spółki na posiedzenia Rady były dobrze przygotowane i stanowiły właściwą podstawę do dyskusji.
Prace Rady Nadzorczej cechowała wysoka dyscyplina. Zrealizowano wszystkie planowane posiedzenia i rozpatrzono całość zagadnień przewidzianych planem pracy. Należy zarazem podkreślić satysfakcjonujące współdziałanie członków Rady owocujące osiąganiem konsensusu we wszystkich rozpatrywanych sprawach.
Rada Nadzorcza nie widzi zagrożeń dla kontynuowania działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2004r. do 31.03.2005r. Rada Nadzorcza oczekuje od Zarządu dalszych energicznych działań w wyniku których Spółka wypracuje lepsze wyniki od osiągniętych w zakończonym roku obrotowym

Podstawa Prawna : art.81 ust.1 ) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów