49/2004

Treść podjętych uchwał ZWZ

13 września 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. w dniu 10 września 2004 r. podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A.
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego dzisiejszego zgromadzenia: Jacka Tomasza Woźniakowskiego.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na dzisiejszym zgromadzeniu komisję skrutacyjną w następującym składzie: Jarosław Gutkiewicz i Janusz Smoczyński.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności spółki
oraz
sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się
dnia 31 marca 2004r

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2003r. do 31.03.2004r. oraz sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się :

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 marca 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 38.352.590,06 PLN,
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 kwietnia 2003 roku do dnia 31 marca 2004 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.584.798,01 PLN,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 14.035.601,90 PLN,
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 kwietnia 2003 roku do dnia 31 marca 2004 roku o kwotę 8.072.885,15 PLN,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym
od 01.04.2003r. do 31.03.2004r.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy trwający od 01.04.2003r. do 31.03.2004r. Panu Mirosławowi Załęskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki:

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym
od 01.04.2003r. do 31.03.2004r.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy trwający od 01.04.2003r. do 31.03.2004r. Panu Januszowi Smoczyńskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki:

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym
od 01.04.2003r. do 31.03.2004r.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy trwający od 01.04.2003r. do 31.03.2004r. Panu Robertowi Frechowiczowi – Członkowi Zarządu Spółki:

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym
od 01.04.2003r. do 31.03.2004r.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy trwający od 01.04.2003r. do 31.03.2004r. Panu Jarosławowi Gutkiewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki:

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym
od 01.04.2003r. do 31.03.2004r.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy trwający od 01.04.2003r. do 31.03.2004r. Panu Jackowi Woźniakowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki:

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku obrotowym kończącym się
dnia 31 marca 2004r

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 01.04.2003r. do 31.03.2004r. oraz z oceny:
1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2003r. do 31.03.2004r., —
2. wniosku Zarządu Spółki, co do podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od 01.04.2003r. do 31.03.2004r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2003r. do 31.03.2004r.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy trwający od 01.04.2003r. do 31.03.2004r. następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki:

1. Panu Andrzejowi Wysockiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2003 roku do 31 marca 2004 roku,
2. Pani Halinie Chmarra – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2003 roku do 31 marca 2004 roku,
3. Panu Adamowi Kostrzewie – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 10 października 2003 roku do 31 marca 2004 roku,
4. Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2003 roku do 31 marca 2004 roku,
5. Panu Zbigniewowi Woźniakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2003 roku do 31 marca 2004 roku,
6. Pani Annie Załęskiej – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2003 roku do 10 października 2003 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A.
w sprawie podziału zysku netto
wypracowanego w roku obrotowym trwającym
od 01.04.2003r. do 31.03.2004r.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej przeznacza całość zysku netto wypracowanego w roku obrotowym od 01.04.2003r. do 31.03.2004r. w wysokości 1.584.798,01 PLN (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych jeden grosz) na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej :
1. Andrzeja Wysockiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2. Halinę Chmarrę – Członka Rady Nadzorczej;
3. Adama Kostrzewę
– Członka Rady Nadzorczej
4. Andrzeja Woźniakowskiego – Członka Rady Nadzorczej
5. Zbigniewa Woźniakowskiego – Członka Rady Nadzorczej

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Jana Sęktasa

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Andrzeja Markiewicza.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Marka Wierzbowskiego.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Andrzeja Malinowskiego.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Jacka Olechowskiego.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – otrzymuje miesięcznie wynagrodzenie brutto w wysokości 1,5 (półtorakrotności) przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku publikowanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedzający każdorazowo termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. pozostali członkowie Rady Nadzorczej – otrzymują miesięcznie wynagrodzenie brutto w wysokości 1 (jednego) przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku publikowanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedzający każdorazowo termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Betacom S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 września 2004 roku rozpatrzyło wszystkie punkty przewidziane porządkiem obrad oraz że nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu podczas obrad Zgromadzenia do podjętych uchwał.

Podstawa prawna: §49 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 139 poz. 1569, z późn. zm.).

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów