32/2005

Treść uchwał podjętych na WZA Spółki Betacom S.A. w dniu 26.09.2005 r.

26 września 2005
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A. w dniu 26.09.2005 r.

Uchwała nr 1/IX/2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.04 do 31.03.05 oraz sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się:
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
– bilans sporządzony na dzień 31 marca 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27 592 419,62 zł. (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewiętnaście złotych i sześćdziesiąt dwa grosze),
– rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 kwietnia 2004 roku do dnia 31 marca 2005 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2 959 155,41 zł. (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści jeden groszy),
– zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 2 959 155,41 zł. (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści jeden groszy),
– rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 kwietnia 2004 roku do dnia 31 marca 2005 roku o kwotę 1 158 453,00 zł. (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote),
– dodatkowej informacji i objaśnień
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/IX/2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1. Zysk netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2005r. w kwocie 2 959 155,41 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści jeden groszy) dzieli się w sposób następujący:
1) na dywidendę – kwotę 1 010 000,00 zł. (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy złotych) wobec czego na jedna akcję przypada kwota złotych 0,50 (pięćdziesiąt groszy),
2) na kapitał zapasowy – kwotę 1 949 155,41 zł (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści jeden groszy).
§ 2. Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 14 października 2005 roku (dzień dywidendy).
§ 3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 31 października 2005 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/IX/2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 01.04.2004 do 31.03.2005r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/IX/2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu w roku obrotowym od 01.04.2004 do 31.03.2005r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/IX/2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Załęskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.04.2004 do 31.03.2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/IX/2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Fręchowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.04.2004 do 31.03.2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 7/IX/2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Gutkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2004 do 21.10.2004.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/IX/2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Jurskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 21.10.2004 do 31.03.2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/IX/2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.04.2004 do 31.03.2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/IX/2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Januszowi Smoczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.04.2004 do 31.03.2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/IX/2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Wysockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2004 do 10.09.2004.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/IX/2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Pani Halinie Chmarra absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2004 do 10.09.2004.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/IX/2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Kostrzewie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2004 do 10.09.2004.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/IX/2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2004 do 10.09.2004.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/IX/2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2004 do 10.09.2004.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/IX/2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10.09.2004 do 31.03.2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/IX/2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10.09.2004 do 31.03.2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/IX/2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Olechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10.09.2004 do 31.03.2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/IX/2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Markiewiczowi absolutorium z
wykonania obowiązków za okres od 10.09.2004 do 31.03.2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/IX/2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Sęktasowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10.09.2004 do 31.03.2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21/IX/2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje Dobre praktyki w spółkach publicznych na rok 2005 przyjęte uchwałą Nr 445/2004 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15.12.2004r. oraz Uchwałą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15.12.2004r. w zakresie przyjętym przez Zarząd i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:
§ 45 ust. 1 pkt 5 RO – WZA podjęte uchwały.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów