37/2018

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 sierpnia 2018r.

30 sierpnia 2018
Betacom

Zgodnie z §19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd BETACOM S.A. przekazuje w załączniku uchwały podjęte w dniu 29 sierpnia 2018 roku przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów