14/2019

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 września 2019r.

4 września 2019
Betacom

Zgodnie z §19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych w dniu 4 września 2019 roku przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów