17k/2008

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie – korekta raportu nr 17/2008

15 października 2008
Betacom

Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd BETACOM S.A. przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych w dniu 25 września 2008 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z załącznikami.

Jednocześnie Zarząd Betacom S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki celem realizacji programu motywacyjnego (pkt. 11. planowanego porządku obrad) oraz uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki (pkt. 14. planowanego porządku obrad) ze względu na brak wymaganej większości głosów oddanych „za” podjęciem ww. uchwał.

Jednocześnie Zarząd Betacom S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad, za wyjątkiem pkt. 12. „Podjęcie uchwały w sprawie: (i) upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A w Warszawie w przedmiocie rejestracji w depozycie akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego, (ii) ubiegania się o dopuszczenie akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym, (iii) w sprawie dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego.”, który w związku z niepodjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego stał się bezprzedmiotowy oraz pkt. 15. „Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statut Spółki.”, który w związku z niepodjęciem uchwały w sprawie zmian statutu Spółki stał się bezprzedmiotowy.

Zarząd Betacom S.A. informuje, że nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu podczas Walnego Zgromadzenia.

Kontakt dla inwestorów