17/2008

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

26 września 2008
Betacom

Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd BETACOM S.A. przekazuje w załączniku uchwały podjęte w dniu 25 września 2008 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Kontakt dla inwestorów