7/2016

Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia wypłaty dywidendy

22 lipca 2016
Betacom
Zgodnie z §38 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd BETACOM S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu uchwały w sprawie ustalenia wypłaty dywidendy.
Zgodnie z podjętą uchwałą mając na uwadze dobre wyniki finansowe Spółki za rok obrachunkowy zakończony 31 marca 2016r. i osiągnięcie zysku netto w wysokości 1.823 tys. zł, Zarząd Spółki będzie wnioskował do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przeznaczenie kwoty 1.616 tys. zł na wypłatę dywidendy, pozostałą kwotę w wysokości 207 tys. zł Zarząd Spółki zamierza przeznaczyć na kapitał zapasowy. Zarząd proponuje, aby prawo do dywidendy przypadało na dzień 14 września 2016r. oraz na dzień wypłaty dywidendy na dzień 29 września 2016 r.

Kontakt dla inwestorów