20/2004

Ustalenie daty pierwszego notowania akcji na GPW

16 marca 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 66/2004 z dnia 16 marca 2004 roku ostatni dzień notowania 450.000 praw do nowych akcji serii E Spółki oznaczonych kodem PLBTCOM00024 wyznaczony został na 18 marca 2004 roku.

Jednocześnie Zarząd Betacom S.A. informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 67/2004 z dnia 16 marca 2004 roku do obrotu giełdowego wprowadzonych zostanie 1.850.000 akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A.

Pierwsze notowanie odbędzie się na sesji w dniu 19 marca 2004 roku.

Akcje Betacom S.A. notowane będą na rynku równoległym GPW w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „BETACOM” i z oznaczeniem „BCM”.

Uchwała 67/2004 wchodzi w życie pod warunkiem przyjęcia w dniu 19 marca 2004 roku do KDPW akcji serii E Spółki i nadania im kodu PLBTCOM00016.

Podstawa prawna: § 43 pkt. 4) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów