3/2016K

Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. zwołanego na 5 maja 2016 roku – korekta

4 maja 2016
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2016 roku otrzymał wniosek od Akcjonariusza Spółki, złożony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 5 maja 2016 roku.
W związku z powyższym Zarząd Spółki, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 maja 2016 roku, na godz. 14.00 w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 31A.
Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad.
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
6) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu.
8) Ustalenie wynagrodzenia Członków Komitetów wewnętrznych powołanych przez Radę Nadzorczą.
9) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, zatwierdzenie dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej oraz wybór 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej
10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kadencji powołanych Członków Rady Nadzorczej.
11) Informacja Zarządu oraz pytania do Zarządu i dyskusja nt: działania Zarządu zmierzające do zwiększenia wyników finansowych Spółki oraz wzrostu zaufania inwestorów i pozytywnego postrzegania Spółki na rynku kapitałowym skutkujące wzrostem wyceny Spółki na GPW.
12) Zamknięcie obrad.

W pkt 7 Porządku obrad Zarząd Spółki oraz zgodnie z żądaniem Akcjonariusza proponuje się następujące zmiany Statutu:

Dotychczasowe brzmienie § 16 ust, 1 Statutu
Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków
Proponowane brzmienie § 16 ust, 1 Statutu
Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż proponowana przez Akcjonariusza zmiana Statutu w postaci rozszerzenia liczby Członków Rady Nadzorczej jest alternatywą dla uchwały zaproponowanej przez Zarząd Spółki o powołaniu Komitetu audytu.

Dotychczasowe brzmienie § 16 ust, 3 Statutu, w poniższej treści, wykreślić w całości, a dotychczasowemu ust. 4 w § 16 nadać numer 3
3.W razie ustąpienia, śmierci lub wygaśnięcia członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek innych przyczyn, Rada Nadzorcza może dokooptować do swojego grona nowego członka w miejsce ustępującego. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej musi być zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Liczba dokooptowanych członków Rady nie może przekroczyć połowy jej minimalnego składu.

W § 19 Statutu dodaje ust. 2 w następującej treści:
2. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne, a w szczególności Komitet Audytu. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą, jak również obowiązki Zarządu w zakresie komunikacji z komitetami, określa regulamin Rady Nadzorczej.

Dotychczasowe brzmienie §22 ust. 4 Statutu:
4) ustalenie wynagrodzenia Rady Nadzorczej
Proponowane brzmienie §22 ust. 4 Statutu:
4) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetów wewnętrznych powołanych przez Radę Nadzorczą,
W załączeniu Zarząd Spółki zamieszcza projekty uchwał uwzględniające rozszerzony porządek obrad oraz wnioski Akcjonariusza.

Zał.do RB 3.2016K Uzupełnione Projekty uchwał na NWZ Betacom 5 maja 2016r (PDF)

Kontakt dla inwestorów