3/2016

Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. zwołanego na 5 maja 2016 roku

15 kwietnia 2016
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2016 roku otrzymał wniosek od Akcjonariusza Spółki, złożony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 5 maja 2016 roku.

W związku z powyższym Zarząd Spółki, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 maja 2016 roku, na godz. 14.00 w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 31A.

Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad.
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
6) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu.
8) Ustalenie wynagrodzenia Członków Komitetów wewnętrznych powołanych przez Radę Nadzorczą.
9) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, zatwierdzenie dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej oraz wybór 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej.
10) Zamknięcie obrad.
11) Informacja Zarządu oraz pytania do Zarządu i dyskusja nt: działania Zarządu zmierzające do zwiększenia wyników finansowych Spółki oraz wzrostu zaufania inwestorów i pozytywnego postrzegania Spółki na rynku kapitałowym skutkujące wzrostem wyceny Spółki na GPW.

W pkt 7 Porządku obrad Zarząd Spółki oraz zgodnie z żądaniem Akcjonariusza proponuje się następujące zmiany Statutu:

Dotychczasowe brzmienie § 16 ust, 1 Statutu
Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków

Proponowane brzmienie § 16 ust, 1 Statutu
Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków

Dotychczasowe brzmienie § 16 ust, 3 Statutu, w poniższej treści, wykreślić w całości, a dotychczasowemu ust. 4 w § 16 nadać numer 3

3.W razie ustąpienia, śmierci lub wygaśnięcia członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek innych przyczyn, Rada Nadzorcza może dokooptować do swojego grona nowego członka w miejsce ustępującego. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej musi być zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Liczba dokooptowanych członków Rady nie może przekroczyć połowy jej minimalnego składu.

W § 19 Statutu dodaje ust. 2 w następującej treści:
2. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne, a w szczególności Komitet Audytu. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą, jak również obowiązki Zarządu w zakresie komunikacji z komitetami, określa regulamin Rady Nadzorczej.

Dotychczasowe brzmienie §22 ust. 4 Statutu:
4) ustalenie wynagrodzenia Rady Nadzorczej

Proponowane brzmienie §22 ust. 4 Statutu:
4) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetów wewnętrznych powołanych przez Radę Nadzorczą,

W załączeniu Zarząd Spółki zamieszcza projekty uchwał, uwzględniające rozszerzony porządek obrad oraz wniosek Akcjonariusza.

Uzupełnione_projekty_uchwał_na_NWZ_Betacom_5_maja_2016r.PDF

Kontakt dla inwestorów