10/2011

Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 28 września 2011 roku

8 września 2011
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 7 września 2011 roku otrzymał żądanie od Akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki spełniające kryteria określone w art. 401 § 1 k.s.h. dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 września 2011 roku (ZWZ) następujących punktów:

I. Dyskusja uzupełniona pytaniami skierowanymi do Zarządu w sprawie:

a) okoliczności niezrealizowanego połączenia Spółki ze spółką EO Networks S.A. z siedzibą w Warszawie;
b) strategii Spółki w zakresie potencjalnego lub planowanego połączenia Spółki z innymi podmiotami obecnymi na rynku bądź przejęcia przez Spółkę takich podmiotów;
c) planów rozwoju gospodarczego Spółki, oraz przyjętych lub rozważanych założeń strategicznych;
d) umów konsorcjalnych zawartych przez Spółkę z innymi podmiotami, z uwzględnieniem liczby takich umów, ich wartości, potencjalnego udziału każdego podmiotu współpracującego ze Spółką w danym przedsięwzięciu oraz ryzyka (gwarancji), a także rentowności tych umów;
e) stosowanej polityki informacyjnej oraz działań zmierzających do poprawy wizerunku Spółki oraz jej atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów.

II. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z oświadczeniem Akcjonariusza projekty stosownych uchwał w powyższych sprawach zostaną przedłożone przez Wnioskodawcę najpóźniej podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 401 § 2 k.s.h., Zarząd BETACOM S.A. informuje, że zostaje uzupełniony porządek obrad ZWZ Spółki, zwołanego na dzień 28 września 2011 roku w Warszawie, zawarty w RB nr 9/2011 opublikowanym w dniu 30 sierpnia 2011 roku.

Po uzupełnieniu, porządek obrad ZWZ BETACOM S.A. zwołanego w Warszawie na dzień 28 września 2011 roku przedstawia się następująco:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad ZWZ.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Przedstawienie sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy zakończony 31 marca 2011 roku i sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 roku.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 roku, oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 31 marca 2011 roku.

7. Dyskusja uzupełniona pytaniami skierowanymi do Zarządu w sprawie:

a) okoliczności niezrealizowanego połączenia Spółki ze spółką EO Networks S.A. z siedzibą w Warszawie;
b) strategii Spółki w zakresie potencjalnego lub planowanego połączenia Spółki z innymi podmiotami obecnymi na rynku bądź przejęcia przez Spółkę takich podmiotów;
c) planów rozwoju gospodarczego Spółki, oraz przyjętych lub rozważanych założeń strategicznych;
d) umów konsorcjalnych zawartych przez Spółkę z innymi podmiotami, z uwzględnieniem liczby takich umów, ich wartości, potencjalnego udziału każdego podmiotu współpracującego ze Spółką w danym przedsięwzięciu oraz ryzyka (gwarancji), a także rentowności tych umów;
e) stosowanej polityki informacyjnej oraz działań zmierzających do poprawy wizerunku Spółki oraz jej atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy zakończony 31 marca 2011 roku,
b) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 roku,
c) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 roku,
d) Pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 marca 2011 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji zasad ładu korporacyjnego.

12. Zamknięcie obrad przez Przewodniczącego.

Pozostałe informacje dotyczące zwołania ZWZ Spółki na dzień 28 września 2011r. opublikowane w raporcie bieżącym bieżący nr 9/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. pozostają bez zmian.

RB 10 2011 BETACOM – uzupełnienie ogłoszenia w sprawie ZWZ – 28 września 2011 (PDF)

Kontakt dla inwestorów