21/2017

Wnioski akcjonariuszy o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 lipca 2017 roku

30 czerwca 2017
Betacom

Zarząd Spółki BETACOM S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu od Pana Mirosława Załęskiego -Akcjonariusza Spółki, posiadającego ponad 1/20 kapitału Spółki („Akcjonariusz 1”) wniosku, opatrzonego datą 28 czerwca 2017 roku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie spółki Betacom SA, zwołanego na dzień 20 lipca 2017 roku. Akcjonariusz 1 wnosi o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez:
„dodanie punktu porządku obrad nr 12 w treści:
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
oraz zmianę dotychczasowych punktów 12, 13, 14 na odpowiednio 13, 14, 15”.

Treść wniosku Akcjonariusza 1 wraz z uzasadnieniem stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Emitenta informuje o otrzymaniu od Spółki Surplus Capital Management Sp. z o.o. SK.A. – Akcjonariusza Spółki, posiadającego ponad 1/20 kapitału Spółki („Akcjonariusz 2”) wniosku, opatrzonego datą 28 czerwca 2017 roku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie spółki Betacom SA, zwołanego na dzień 20 lipca 2017 roku. Akcjonariusz 2 wnosi o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następujący sposób:
Po punkcie 13 porządku obrad wprowadzić punkt w brzmieniu „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki” a dotychczasowemu punktowi 14 nadać numer 15.

Treść wniosku Akcjonariusza 2 wraz z projektami uchwał stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Emitenta informuje o otrzymaniu od Pana Jarosława Gutkiewicza – Akcjonariusza Spółki, posiadającego ponad 1/20 kapitału Spółki („Akcjonariusz 3”) żądania, opatrzonego datą 29 czerwca 2017 roku, umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Betacom SA, zwołanego na dzień 20 lipca 2017 roku następujących spraw:

Pytania do władz Spółki dotyczące:
– strategii Spółki na lata 2017-2020, m.in. w kontekście „otwarcia nowych projektów inwestycyjnych w ramach inicjatyw strategicznych, zdefiniowanych we wrześniu 2016 roku oraz wyższych nakładów na kanały sprzedaży” oraz innych planowanych działań Spółki, m.in. z którymi w przyszłości będzie związany spadek zysku Spółki.
– zainteresowania, strategii i działań władz Spółki dotyczących poszerzenia aktualnego akcjonariatu Spółki poprzez pozyskanie uznanych i znaczących inwestorów instytucjonalnych i mniejszościowych inwestorów indywidualnych, skutkujące wzrostem wyceny akcji Spółki na GPW w Warszawie.

jako nowy punkt porządku obrad zaproponowanego przez Zarząd, następujący po obecnym punkcie 6 „Przejęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”.

Treść żądania Akcjonariusza 3 wraz z uzasadnieniem stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

W związku ze złożonymi wnioskami przez Akcjonariusza 1, Akcjonariusza 2 oraz Akcjonariusza 3, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 lipca 2017 roku, na godz. 15.00 w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 31A, przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Pytania do władz Spółki dotyczące:
– strategii Spółki na lata 2017-2020, m.in. w kontekście „otwarcia nowych projektów inwestycyjnych w ramach inicjatyw strategicznych, zdefiniowanych we wrześniu 2016 roku oraz wyższych nakładów na kanały sprzedaży” oraz innych planowanych działań Spółki, m.in. z którymi w przyszłości będzie związany spadek zysku Spółki.
– zainteresowania, strategii i działań władz Spółki dotyczących poszerzenia aktualnego akcjonariatu Spółki poprzez pozyskanie uznanych i znaczących inwestorów instytucjonalnych i mniejszościowych inwestorów indywidualnych, skutkujące wzrostem wyceny akcji Spółki na GPW w Warszawie.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy oraz z oceny działalności Zarządu w ubiegłym roku obrotowym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ostatni rok obrotowy.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
15. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu informacji i analizy Rady Nadzorczej i Zarządu dotyczącej zasadności wprowadzenia w Spółce możliwości uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów