30/2004

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

28 kwietnia 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2004 roku Rada Nadzorcza uchwałą podjęła decyzję o wyborze, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Na podstawie powyższej uchwały Spółka podpisze umowę o badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 marca 2004 roku oraz o przegląd półrocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 marca 2005 roku z BDO Polska spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 12, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 523.

BDO Polska Sp. z o.o. dokonywała badania sprawozdań finansowych Spółki za okresy 22.08.2000-31.03.2001, 01.04.2001-31.03.2002, 01.04.2002-31.03.2003 oraz sporządzała części prospektu emisyjnego Spółki, dotyczące sprawozdań finansowych, zgodnie z umową z dnia 4 lipca 2003 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 28) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów