1/2009

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku.

15 stycznia 2009
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w 2008 roku opublikował następujące informacje na podstawie art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Wykaz raportów bieżących przekazanych w 2008 roku:

1. Raport 1/2008 z dnia 10 stycznia 2008r. – Betacom S.A. Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2007r.
2. Raport 2/2008 z dnia 10 stycznia 2008r. – Betacom S.A. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 r.
3. Raport 3/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r. – Betacom S.A. Podpisanie znaczącej umowy.
4. Raport 4/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r. – Betacom S.A. Podpisanie znaczącej umowy.
5. Raport 5/2008 z dnia 19 maja 2008r. – Betacom S.A. Nabycie akcji przez osobę zobowiązaną.
6. Raport 6/2008 z dnia 21 maja 2008r. – Betacom S.A. Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę Zarządzającą.
7. Raport 7/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. – Betacom S.A. Podpisanie znaczącej umowy.
8. Raport 8/2008 z dnia 25 czerwca 2008r. – Betacom S.A. Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.
9. Raport 9/2008 z dnia 7 sierpnia 2008r. – Betacom S.A. Zwołanie ZWZ.
10. Raport 10/2008 z dnia 13 sierpnia 2008r. – Betacom S.A. Zmiana warunków znaczącej umowy.
11. Raport 11/2008 z dnia 25 sierpnia 2008r. – Betacom S.A. Korekta raportu rocznego Betacom S.A. – sprostowanie opinii biegłego rewidenta.
12. Raport 12/2008 z dnia 4 września 2008r. – Betacom S.A. Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę Zarządzającą.
13. Raport 13/2008 z dnia 16 września 2008r. – Betacom S.A. Treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 września 2008r.
14. Raport 14/2008 z dnia 16 września 2008r. – Betacom S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2008r.
15. Raport 15/2008 z dnia 16 września 2008r. – Betacom S.A. Planowana wypłata dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 marca 2008r.
16. Raport 16/2008 z dnia 26 września 2008r. – Betacom S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 września 2008r.
17. Raport 17/2008 z dnia 26 września 2008r. – Betacom S.A. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
18. Raport 17k/2008 z dnia 15 października 2008r. – Betacom S.A. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie – korekta raportu nr 17/2008.
19. Raport 18/2008 z dnia 26 września 2008r. – Betacom S.A. Decyzja o wypłacie dywidendy.
20. Raport 19/2008 z dnia 15 października 2008r. – Betacom S.A. Korekta raportu za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2008r. do 31 marca 2009r., który Spółka opublikowała 30 lipca 2008r.
21. Raport 20/2008 z dnia 15 października 2008r. – Betacom S.A. Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę Zarządzającą.
22. Raport 21/2007 z dnia 16 października 2008r. – Betacom S.A. Wybór biegłego rewidenta.
23. Raport 22/2008 z dnia 7 listopada 2008r. – Betacom S.A. Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę Zarządzającą.
24. Raport 23/2008 z dnia 1 grudnia 2008r. – Betacom S.A. Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów przez TOTMES S.A. z siedzibą w Warszawie.
25. Raport 24/2008 z dnia 12 grudnia 2008r. – Betacom S.A. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego BI Insight S.A. z siedzibą w Warszawie.
26. Raport 25/2008 z dnia 22 grudnia 2008r. – Betacom S.A. Podpisanie znaczącej umowy.

Wykaz raportów okresowych przekazanych w 2008 roku:

1. Raport roczny za rok obrotowy kończący się 31 marca 2008 roku w dniu 25 lipca 2008 roku.
2. Raport półroczny za I półrocze roku obrotowego kończącego się 31 marca 2009 roku w dniu 5 grudnia 2008 roku.
3. Raport za III kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2008 roku w dniu 4 lutego 2008 roku.
4. Raport za IV kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2008 roku w dniu 13 maja 2008 roku.
5. Raport za I kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2009 roku w dniu 30 lipca 2008roku.
6. Korekta raportu za I kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2009 roku w dniu 15 października 2008roku.
7. Raport za II kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2009 roku w dniu 30 października 2008 roku.

Zarząd Spółki informuje, że wszystkie raporty przekazane do publicznej wiadomości są dostępne na stronie internetowej Spółki www.betacom.com.pl

Kontakt dla inwestorów