1/2010

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku

22 stycznia 2010
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w 2009 roku opublikował następujące informacje na podstawie art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Wykaz raportów bieżących przekazanych w 2009roku:
1. Raport 1/2009 z dnia 15 stycznia 2009r. – Betacom S.A. Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2008r.
2. Raport 2/2009 z dnia 15 stycznia 2009r. – Betacom S.A. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 r.
3. Raport 2/2009k z dnia 19 października 2009r. – Betacom S.A. Korekta terminów przekazywania raportów okresowych w 2009 r.
4. Raport 3/2009 z dnia 22 stycznia 2009r. – Betacom S.A. Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu znaczącego pakietu akcji.
5. Raport 4/2009 z dnia 03 lutego 2009r. – Betacom S.A. Zawiadomienie o przekroczeniu 10% w ogólnej liczbie głosów przez TOTMES S.A. z siedzibą w Warszawie
6. Raport 5/2009 z dnia 19 marca 2009r. – Betacom S.A. Zbycie akcji przez osobę zobowiązaną.
7. Raport 5/2009k z dnia 20 marca 2009r. – Betacom S.A. Zbycie akcji przez osobę zobowiązaną – korekta raportu 5/2009
8. Raport 6/2009 z dnia 26 czerwca 2009r. – Betacom S.A. Nabycie aktywów znacznej wartości.
9. Raport 7/2009 z dnia 15 kwietnia 2009r. – Betacom S.A. Zawiadomienie o liczbie akcji Betacom S.A. posiadanych przez Grupę Kapitałową TOTMES S.A.
10. Raport 8/2009 z dnia 10 lipca 2009r. – Betacom S.A. Zmiany w strukturze akcjonariatu Betacom S.A.
11. Raport 9/2009 z dnia 10 lipca 2009r. – Betacom S.A. Zmiany w strukturze akcjonariatu Betacom S.A.
12. Raport 10/2009 z dnia 10 lipca 2009r. – Betacom S.A. Zawiadomienie o liczbie akcji Betacom S.A. posiadanych przez Grupę Kapitałową TOTMES S.A.
13. Raport 11/2009 z dnia 21 lipca 2009r. – Betacom S.A. Zawiadomienie o liczbie akcji Betacom S.A. posiadanych przez Grupę Kapitałową TOTMES S.A.
14. Raport 12/2009 z dnia 29 lipca 2009r. – Betacom S.A. Planowana wypłata dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 marca 2009r.
15. Raport 13/2009 z dnia 04 sierpnia 2009r. – Betacom S.A. Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę zobowiązaną.
16. Raport 14/2009 z dnia 28 sierpnia 2009r. – Betacom S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A. na dzień 25 września 2009r.
17. Raport 15/2009 z dnia 28 sierpnia 2009r. – Betacom S.A. Treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 25 września 2009r.
18. Raport 16/2009 z dnia 28 września 2009r. – Betacom S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 września 2009r.
19. Raport 17/2009 z dnia 28 września 2009r. – Betacom S.A. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 września 2009r.
20. Raport 18/2009 z dnia 28 września 2009r. – Betacom S.A. Zmiany w statucie Betacom S.A..
21. Raport 19/2009 z dnia 28 września 2009r. – Betacom S.A. Wybór członków Rady Nadzorczej Betacom S.A. na nową kadencję.
22. Raport 19/2009 z dnia 28 października 2009r. – Betacom S.A. Wybór członków Rady Nadzorczej Betacom S.A. na nową kadencję – uzupełnienie raportu bieżącego nr 19/2009.
23. Raport 20/2009 z dnia 28 września 2009. – Betacom S.A. Decyzja o wypłacie dywidendy.
24. Raport 21/2009 z dnia 06 października 2009r. – Betacom S.A. Zawiadomienie o liczbie akcji Betacom S.A. posiadanych przez Grupę Kapitałową TOTMES S.A.
25. Raport 21/2009k z dnia 12 października 2009r. – Betacom S.A. Zawiadomienie o liczbie akcji Betacom S.A. posiadanych przez Grupę Kapitałową TOTMES S.A. – Korekta raportu nr 21/2009
26. Raport 22/2009 z dnia 14 października 2009r. – Betacom S.A. Zawiadomienie o liczbie akcji Betacom S.A. posiadanych przez Grupę Kapitałową TOTMES S.A.
27. Raport 23/2009 z dnia 04 listopada 2009r. – Betacom S.A. Wybór biegłego rewidenta.

Wykaz raportów okresowych przekazanych w 2009 roku:
1. Raport roczny za rok obrotowy kończący się 31 marca 2009 roku w dniu 7 lipca 2009 roku.
2. Raport półroczny za I półrocze roku obrotowego kończącego się 31 marca 2010 roku w dniu 30 listopada 2009 roku.
3. Raport za III kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2009 roku w dniu 3 lutego 2009 roku.
4. Raport za IV kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2009 roku w dniu 14 maja 2009 roku.
Zarząd Spółki informuje, że wszystkie raporty przekazane do publicznej wiadomości są dostępne na stronie internetowej Spółki www.Betacom.com.pl

Kontakt dla inwestorów