15/2019

Wypłata dywidendy Betacom SA

9 września 2019
Betacom

Zarząd Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) na podstawie § 19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 20.04.2018 r.) informuje, iż w dniu 4 września 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwałę nr 8 w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, na mocy której kwota w wysokości 606.000 zł (sześćset sześć tysięcy złotych) przeznacza się do podziału pomiędzy akcjonariuszami poprzez wypłatę dywidendy; zaś kwotę w wysokości 524.533,65 zł (pięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset trzydzieści trzy złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.
ZWZ Spółki postanawiało również wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

  1. dywidenda wynosi 0,30 zł (trzydzieści groszy) na jedną akcję;
  2. dywidendą objętych jest 2.020.000 akcji Spółki;
  3. listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 11 września 2019 r.;
  4. termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 września 2019 r.

Kontakt dla inwestorów