36/2018

Wypłata dywidendy Betacom SA

30 sierpnia 2018
Betacom

Zarząd Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) na podstawie § 19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 20.04.2018 r.) informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwałę nr 8 w sprawie podziału zysku za ostatni rok obrotowy, na mocy której przeznaczyło kwotę 1 515.000,00 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:
1) dywidenda wynosi 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję;
2) dywidendą objętych jest 2.020.000 akcji Spółki;
3) listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 6 września 2018 r.;
4) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 września 2018 r.

Kontakt dla inwestorów