22/2004

Zamiar sprzedaży akcji serii D przez Advanced Technologies Investors S.A.

17 marca 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Advanced Technologies Investors S.A. z siedzibą w Warszawie, akcjonariusza Spółki posiadającego 420.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, które stanowią 20,79% w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, zawiadomienie, iż akcjonariusz w związku z dużym popytem na akcje serii E w trakcie publicznej oferty oraz propozycją odkupienia akcji serii D otrzymaną od kilku inwestorów instytucjonalnych, którzy brali udział w publicznej subskrypcji, zamierza sprzedać akcje serii D.

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów