4/2018

Zawarcie Umowy inwestycyjnej

15 stycznia 2018
Betacom

Zarząd spółki Betacom S.A. („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 12 stycznia 2018 r. w Warszawie została zawarta Umowa Inwestycyjna („Umowa”) pomiędzy Bartłomiejem Antczakiem („Wspólnik”), Emitentem („Inwestor 1”) oraz Edventure Research Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi („Spółka”). W wykonaniu zapisów zawartej Umowy Emitent nabył 51% udziałów od Wspólnika o wartości równej wartości nominalnej, tj. za cenę 51 tys. zł. Zgodnie z zawartą Umową planowane jest warunkowe dofinansowanie działalności Spółki na poziomie 3 milionów złotych, w którym Emitent planuje wziąć udział.

Celem Emitenta oraz Spółki w związku z zawartą Umową będzie realizacja wspólnych celów w ramach partnerstwa technologicznego polegających, m.in. na działalności badawczej i rozwojowej, w szczególności w zakresie oprogramowania wykorzystywanego przy analizie i interpretacji wyników diagnoz badań stosowanych w programach terapii dzieci autystycznych.

Emitent informuje, iż procedura negocjacyjna warunków Umowy oraz całego procesu jej zawarcia zostały zweryfikowane przez niezależnego doradcę prawnego pod kątem braku występowania potencjalnego konfliktu interesów między jej stronami.

Kontakt dla inwestorów