26/2018

Zawarcie Umowy inwestycyjnej

6 czerwca 2018
Betacom

Zarząd spółki Betacom S.A. („BETACOM”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 5 czerwca 2018 r. w Warszawie została zawarta Umowa Inwestycyjna („Umowa”) pomiędzy Emitentem a Juliuszem Taniewskim, Mariuszem Rogińskim, oraz Control System Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku („CSS”, „Spółka”).
Przedmiotem Umowy jest warunkowa realizacja transakcji sukcesywnego nabywania udziałów Spółki. Nabywanie udziałów planuje się przeprowadzić w czterech etapach, których celem będzie uzyskanie przez Emitenta do 90% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Realizacja kolejnych etapów transakcji jest uzależniona od wyników finansowych Spółki w poszczególnych okresach obrachunkowych i jest planowana na lata 2018-2021.

Pierwszy etap transakcji został przeprowadzony w dniu zawarcia Umowy. W wyniku jego realizacji BETACOM będzie posiadać udziały odpowiadające 20% kapitału zakładowego Spółki i dające prawo do 20% głosów, poprzez:

  • nabycie na podstawie umowy sprzedaży udziałów zawartej z udziałowcami Spółki udziałów stanowiących 10% kapitału zakładowego Spółki,
  • objęcie w wykonaniu uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki udziałów stanowiących 10% kapitału zakładowego Spółki.

Strony ustaliły, że łączna cena za wszystkie udziały nabywane lub obejmowane przez BETACOM w ramach wszystkich etapów transakcji nie będzie wyższa niż 5.687.000 zł (cena maksymalna).
Emitent podaje niniejsze informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w ocenie Emitenta mają one istotne znaczenie dla jego działalności.

Kontakt dla inwestorów