44/2017

Zawarcie Umowy istotnej

22 grudnia 2017
Betacom

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 21 grudnia 2017 r. w Warszawie została zawarta Umowa nr PN/27/17/GKYR („Umowa”) pomiędzy Skarbem Państwa – Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu („Zamawiający”) a 1) Emitentem („Pełnomocnik konsorcjum”), 2) Decsoft S.A. z siedzibą w Warszawie („Członek konsorcjum”), 3) Clarite Polska S.A. („Członek konsorcjum”), zwanymi dalej łącznie „Wykonawcą”. Przedmiotem Umowy jest rozbudowa infrastruktury opartej o posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie, polegająca na udzieleniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Licencji wraz z gwarancją producenta oprogramowania. Termin realizacji umowy wynosi 48 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi 27.595.940 zł brutto. Emitent podaje niniejsze informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w ocenie Emitenta mają one istotne znaczenie dla jego działalności.

Kontakt dla inwestorów