21/2014

Zawarcie znaczącej umowy

19 sierpnia 2014
Betacom

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 18 sierpnia 2014 roku Spółka podpisała Umowę na dostarczenie urządzeń oraz licencji na oprogramowanie wraz z 36 miesięczną gwarancją oraz usługami wdrożeniowymi na potrzeby modernizacji i rozbudowy infrastruktury techniczno-systemowej w związku z rozwojem platformy EWD z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie (dalej: ZUS), na kwotę brutto 7,4 mln PLN.
W okresie ostatnich 12 miesięcy Spółka podpisała z ZUS Umowy na łączną kwotę brutto 44,1 mln PLN.
Umową o największej wartości jest Umowa na dostawę licencji na bezterminowe użytkowanie oprogramowania serwerowego, klienckiego oraz licencji dostępowych na kwotę 19,9 mln PLN z dnia 18 września 2013 roku.

Umowa będzie realizowana w następujących terminach:

 1. Termin realizacji dostawy sprzętu, licencji i nośników oprogramowania – do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.
 2. Termin realizacji usługi wdrożenia (instalacji i konfiguracji) – do 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

Powyższa Umowa zawiera następujące kary umowne:

 1. W przypadku opóźnienia terminu realizacji dostawy sprzętu, licencji i nośników oprogramowania, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia.
 2. W przypadku opóźnienia terminu realizacji usługi wdrożenia, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,02% łącznego wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia.
 3. W przypadku, gdy opóźnienie terminu realizacji usługi wdrożenia przekroczy 21 dni, ZUS zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, niezależnie od pozostałych kar umownych.
 4. Każda ze Stron może odstąpić od umowy z ważnych powodów. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto.
 5. W przypadku opóźnienia terminu przedłożenia w formie papierowej i elektronicznej projektu instalacji i konfiguracji urządzeń oraz oprogramowania wraz z harmonogramem czasowym dostawy oraz instalacji i konfiguracji urządzeń, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł, za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia.
 6. W przypadku opóźnienia terminu naprawy urządzeń, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15.000,00 zł, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.
 7. W przypadku opóźnienia terminu reakcji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.
 8. W przypadku opóźnienia terminu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł, za każde rozpoczęte 30 minut opóźnienia.
 9. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę terminu integracji systemu obsługi zgłoszeń Zamawiającego z systemem obsługi zgłoszeń Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł, za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia.
 10. W przypadku opóźnienia terminu wymiany urządzenia, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2.000.00 zł, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia.
 11. W przypadku przekroczenia terminu przesłania skanu podpisanego Formularza wykonania zgłoszenia serwisowego do systemu obsługi zgłoszeń Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.
 12. W przypadku przekroczenia terminów okresowych przeglądów systemów i konfiguracji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł, za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia.
 13. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia brutto, za każdy przypadek ujawnienia informacji chronionych.
 14. W przypadku, gdy szkoda powstała po stronie Zamawiającego przewyższa zastrzeżone kary umowne, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 15. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać jedynie zapłaty z tytułu zrealizowanej części umowy.
 16. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z należnego wynagrodzenia (faktury) lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.
 17. Kary umowne opisane powyżej mogą ulec łączeniu z różnych tytułów.

Umowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest łączna wartość Umów podpisanych z jednym kontrahentem w okresie 12 miesięcy przekraczająca 10% przychodów ze sprzedaży Spółki.

Kontakt dla inwestorów