10/2014

Zawarcie znaczącej umowy

18 czerwca 2014
Betacom

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2014 roku została podpisała przez Konsorcjum Betacom S.A-Pełnomocnik Konsorcjum i AMG.NET S.A. Umowa na usługi wsparcia dla oprogramowania i technologii eksploatowanych oraz wdrażanych w środowisku informatycznym Zamawiającego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie (dalej: ZUS), na kwotę brutto 13 mln PLN .

Termin realizacji umowy został określony do 17.06.2016 r.
W okresie ostatnich 12 miesięcy Spółka podpisała z ZUS Umowy na łączną kwotę brutto 36,7 mln PLN.

Umową o największej wartości jest Umowa na dostawę licencji na bezterminowe użytkowanie oprogramowania serwerowego, klienckiego oraz licencji dostępowych na kwotę 19,9 mln PLN z dnia 18 września 2013 roku.

Powyższa Umowa zawiera następujące kary umowne:

  1. W przypadku, gdy opóźnienie terminu realizacji przedmiotu Umowy przekroczy 14 dni, ZUS zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, niezależnie od pozostałych kar umownych.
  2. W przypadku opóźnienia w wykonywaniu usług w wymaganym czasie reakcji Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia brutto, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia liczoną od czasu dokonania zgłoszenia telefonicznego.
  3. W przypadku opóźnienia w wykonywaniu usług w terminie uzgodnionym w Formularzu Zlecenia Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu danego zlecenia.
  4. W przypadku opóźnienia w udostępnieniu laboratorium lub udostępnienia laboratorium o niewłaściwej liczbie serwerów lub o parametrach niezgodnych z Umową Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
  5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn nie lezących po stronie Zamawiającego Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto.
  6. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto, za każdy przypadek ujawnienia informacji chronionych.
  7. ZUS może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

Umowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest łączna wartość Umów podpisanych z jednym kontrahentem w okresie 12 miesięcy przekraczająca 10% przychodów ze sprzedaży Spółki.

Kontakt dla inwestorów