12/2013

Zawarcie znaczącej umowy

4 października 2013
Betacom

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd BETACOM S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 4 października 2013 roku Spółka podpisała Umowę na sprzedaż i wdrożenie środowiska testowo-rozwojowego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie (dalej: ZUS), na kwotę brutto 3,8 mln PLN . W okresie ostatnich 12 miesięcy Spółka podpisała z ZUS Umowy na łączną kwotę brutto 22,3 mln PLN.

Umową o największej wartości jest Umowa na dostawę licencji na bezterminowe użytkowanie oprogramowania serwerowego, klienckiego oraz licencji dostępowych na kwotę 19,9 mln PLN z dnia 18 września 2013 roku.

Powyższa Umowa zawiera następujące kary umowne:

1) W przypadku, gdy opóźnienie terminu realizacji przedmiotu Umowy przekroczy 14 dni, ZUS zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Spółka zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia z podatkiem VAT, niezależnie od pozostałych kar umownych.
2) W przypadku opóźnienia terminu realizacji przedmiotu Umowy Spółka zapłaci ZUS karę umowną w wysokości 1% ceny łącznej Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia niezależnie od pozostałych kar umownych.
3) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, ZUS może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Spółka może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego tytułu wykonania części Umowy.
4) W przypadku opóźnienia terminu naprawy gwarancyjnej, Spółka zapłaci ZUS karę umowną w wysokości 500,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

Kontakt dla inwestorów