10/2012

Zawarcie znaczącej umowy

30 sierpnia 2012
Betacom

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd BETACOM S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 29 sierpnia 2012 roku Spółka podpisała Umowę na dostawę sprzętu informatycznego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie (dalej: ZUS), na kwotę netto 1,6 mln PLN. W okresie ostatnich 12 miesięcy Spółka podpisała z ZUS Umowy na łączną kwotę netto 9,1 mln PLN.

Umową o największej wartości jest Umowa na dostawę sprzętu informatycznego na kwotę 5,7 mln PLN z dnia 17 października 2011 roku. Powyższa Umowa zawiera następujące kary umowne:

  1. W przypadku, gdy opóźnienie terminu realizacji przedmiotu Umowy przekroczy 14 dni, ZUS zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Spółka zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia z podatkiem VAT, niezależnie od pozostałych kar umownych.
  2. W przypadku opóźnienia terminu realizacji przedmiotu Umowy Spółka zapłaci ZUS karę umowną w wysokości 1% ceny łącznej Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia niezależnie od pozostałych kar umownych.
  3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, ZUS może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Spółka może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego tytułu wykonania części Umowy.
  4. W przypadku opóźnienia terminu naprawy gwarancyjnej urządzenia, Spółka zapłaci ZUS karę umowną w wysokości 0,2 % ceny łącznej Umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.
  5. ZUS może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Umowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest łączna wartość Umów podpisanych z jednym kontrahentem w okresie 12 miesięcy przekraczająca 10% przychodów ze sprzedaży Spółki.

Kontakt dla inwestorów