26/2004

Zawarcie znaczącej umowy

29 marca 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 29 marca 2004 roku Spółka zawarła umowę z odbiorcą z branży energetycznej.

Przedmiotem Umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie macierzy SAN.

Wynagrodzenie całkowite za realizację przedmiotu umowy wynosi brutto 3.097.763,00 złotych.

Powyższa umowa jest znacząca ze względu na wartość przedmiotu umowy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów