18/2020

Zawarcie znaczącej umowy

6 listopada 2020
Betacom

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Kredytobiorca”) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6 listopada 2020r. podpisał z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („PKO BP SA”) aneks do umowy z dnia 09.05.2018r. na udzielenie kredytu w formie wielocelowej wielowalutowej linii kredytowej („Umowa”) na kwotę 8 mln zł, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności.
Kredyt został przyznany na okres 24 miesięcy do 8 listopada 2022 r.
W ramach linii kredytowej PKO BP SA udziela Kredytobiorcy sublimitów na:

  • kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 3 500 000,00 PLN
  • kredyt obrotowy nieodnawialny do kwoty 4 500 000,00 PLN

Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M + marża banku.

Emitent podaje niniejsze informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w ocenie Emitenta mają istotne znaczenie dla jego działalności.

Kontakt dla inwestorów